กายวิภาคศาสตร์กะโหลกศีรษะ


 

เนื้อหา

รองศาสตราจารย์ วนิดา ศรีไพโรจน์ธิกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป้า ประดิษฐ์ทัศนีย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

  ถ่ายภาพ

นาย เจษฐา สบาย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ผลิตสื่อ

นาย ภานุวัฒน์ สุทธิบูรณ์ หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


  บรรณานุกรม

1. Anson BJ. Morris' Human Anatomy. 12th ed. London: The Blakistan Division McGraw-Hill Book Company, 1966.

2. Dorland's Illustrated Medical Dictionary. 31st ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2007.

3. Dubrul EL. Sicher's Oral Anatomy. 7th ed. St. Louis: The C.V. Mosby Company, 1980.

4. Gardner E, Gray DJ, O'Rahilly R. Anatomy: A Regional Study of Human Structure. 3rd ed. Tokyo: Tgaku Shoin Ltd, 1969.

5. Rohen JW, Yokochi C. Color Atlas of Anatomy: A Photographic Study of the Human Body. Tokyo: Tgaku Shoin Ltd, 1969.

6. Stedman's Medical Dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1995.

7. สิทธิ ส. ศรีโสภาค คู่มือศึกษากะโหลกศีรษะวิชากายวิภาคศาสตร์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2521.

8. ศัพท์แพทยศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน กรุงเทพมหานตร ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรุณการพิมพ์ 2543.