กายวิภาคศาสตร์กะโหลกศีรษะ เนื้อหา


  รองศาสตราจารย์วนิดา ศรีไพโรจน์ธิกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เป้า ประดิษฐ์ทัศนีย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail: dtwsp@mahidol.ac.th
 


  ถ่ายภาพ

นายเจษฐา สบาย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 


  บรรณานุกรม

1. Anson BJ. Morris' Human Anatomy. 12th ed. London: The Blakistan Division McGraw-Hill Book Company, 1966.

2. Dorland's Illustrated Medical Dictionary. 31st ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2007.

3. Dubrul EL. Sicher's Oral Anatomy. 7th ed. St. Louis: The C.V. Mosby Company, 1980.

4. Gardner E, Gray DJ, O'Rahilly R. Anatomy: A Regional Study of Human Structure. 3rd ed.      Tokyo: Tgaku Shoin Ltd, 1969.

5. Rohen JW, Yokochi C. Color Atlas of Anatomy: A Photographic Study of the Human Body.     Tokyo: Tgaku Shoin Ltd, 1969.

6. Stedman's Medical Dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1995.

7. สิทธิ ส. ศรีโสภาค คู่มือศึกษากะโหลกศีรษะวิชากายวิภาคศาสตร์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2521.

8. ศัพท์แพทยศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน กรุงเทพมหานตร ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรุณการพิมพ์ 2543.