หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

รายวิชา DTDA 110 ทันตกรรมสี่หัตถ์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ทันตแพทย์คมสัน ลาภาอุตย์

หัวข้อการสอน

1. การเปลี่ยนเครื่องมือวิธีที่1 (การเปลี่ยนแบบขนานเครื่องมือ)

2. การเปลี่ยนเครื่องมือวิธีที่2 (การเปลี่ยนแบบ รับ-วางเครื่องมือ)

3. การใช้ท่อดูดแรงสูงแบบที่1 และ 2