โดย อ.กนิษฐา กิจสมานมิตร

Microcirculation หรือการไหลเวียนหลอดเลือดจุลภาค