วิชาการสร้างสื่อการสอน เรื่องการสร้างสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์และการออกแบบและสร้างสื่อโฆษณา โดยเป็นการเรียนผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์ในเนื้อหาที่เป็นเรื่องของทฤษฎี  นักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องของทฤษฎีสี คุณสมบัติของสี หลักการออกแบบเบื้องต้น เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนองานในรูปแบต่างๆ รวมทั้งนักศึกษายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการสร้างสือการสอน การตัดต่อวิดิโอด้วยโปรแกรม Movie Maker และโปรแกรมการสร้างแผ่นพับเพื่อการโฆษณา ด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติโปรแกรมดังกล่าวในชั้นเรียน