ผศ.ดร.ทพญ. จิรา กิติทรัพย์กาญจนา     

รศ. ทพ. ยสวิมล คูผาสุข