ความรู้พื้นฐานในฟันเทียมบางส่วนถอดได้ คำนิยามที่เกี่ยวข้อง  ส่วนประกอบต่าง ๆ  และลักษณะการออกแบบ  วิธีการทำฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะและฐานอะคริลิก  รวมทั้งการซ่อมและเสริมฐานฟันเทียมบางส่วนถอดได้

คำจำกัดความของฟันเทียมทั้งปาก  ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ที่ปรากฏบนแบบจำลองหลัก  คำจำกัดความของการติดอยู่  และเสถียรภาพของฟันเทียม  เทคนิคและขั้นตอนการทำฟันเทียมทั้งปาก