สำหรับ 

            น.ศ ทพ. ปี 3-6

            น.ศ ทพ. ทบ inter  ปี 3-6

            ทันตแพทย์หลังปริญญา

            สาขาปริทันตวิทยา


สำหรับ 

            น.ศ ทพ. ปี 3-6

            น.ศ ทพ. ทบ inter  ปี 3-6

            ทันตแพทย์หลังปริญญา

            สาขาปริทันตวิทยา


สำหรับ 

            น.ศ ทพ. ปี 3-6

            น.ศ ทพ. ทบ inter  ปี 3-6

            ทันตแพทย์หลังปริญญา

            สาขาปริทันตวิทยา


เพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ในการตรวจ  และ  วินิจฉัยโรคช่องปาก

ฝึกกระบวนตรวจ ค้นหาสาเหตุ วินิจฉัยดรคของฟันและเนื้อเยื่อในช่องปากได้

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติวรรณ บูรณะวิเชษฐ์กุล ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก