เพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ในการตรวจ  และ  วินิจฉัยโรคช่องปาก

ฝึกกระบวนตรวจ ค้นหาสาเหตุ วินิจฉัยดรคของฟันและเนื้อเยื่อในช่องปากได้

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติวรรณ บูรณะวิเชษฐ์กุล ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

ผู้สอน อ.ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ