ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ผศ.ดร.ทพญ.นัจชลี ศรีมณีกาญจน์

อ.ดร.วรัญญา จันตะดุลย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผศ.ดร.ทพ.ขจรเกียรติ เจนบดินทร์