โดย...รศ.ทพ.พีรศุษม์  รอดอนันต์

อ.พจมาน  ศรีนวรัตน์   นักศึกษาสามารถเข้าเรียนในรายวิชานี้ได้ถึง วันอังคารที่ 19 พค.63 เวลา 12.00