DTOD 443 Orthodontic Laboratory ปฏิบัติการทางทันตกรรมจัดฟัน

ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์

สำหรับ นศ.ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2560