หากมีติดขัดในการใช้งาน ติดต่อหน่วยพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย โทร 7636      

วิดีทัศน์เรื่อง "หลักการและความสำคัญของการใช้อย่าอย่างสมเหตุผล"
           - ตอนที่ 1
           - ตอนที่ 2
           - ตอนที่ 3

 
 
 
ทำความรู้จักกับ Dent MU Elearning
         Dent MU Elearning เป็นเว็บเพจที่หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดียจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหน้ากลาง
เชื่อมต่อไปยัง
ระบบการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาตร์ ม.มหิดล ซึ่งปัจจุบันมีหลายรูป
แบบและหลายช่องทางในการของในการเข้าถึงบทเรียนและอาจารย์ผู้สอน เช่น
     - ระบบLMS ( Moodles )
     -
บทเรียนที่เผยแพร่สำหรับบุคลทั่วไป
     - ระบบเอกสารประกอบการสอน
     - เพจของอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

      ซึ่งจะทำให้ นักศึกษา,ผู้สนใจ,ผู้เข้าใช้งานในระบบต่างๆสามรถเข้าใช้งานได้สะดวก
รวดเร็วขึ้นลดความซับซ้อนในการเข้าใช้งานแต่ละระบบที่กล่าวมา เพื่อตอบสนองการใช้
งานระบบการเรียนการสอน ของคณะ นอกจากนี้ผู้จัดทำได้รวบรวมการเชื่อมโยงไปยังการ
ใช้งานโปรแกรมต่างๆไว้สำหรับผู้สนใจอีกด้วย

       
  Browser แนะนำเพื่อการใช้งานเว็บที่สมบูรณ์

 

  firefox chrome