สื่อการสอน โครงการสอนร่วม คณะทันตแพทยศาสตร์   l โครงการสอนร่วม
   
   
 
รายวิชา
หัวข้อการสอน
โดย
Document
สือมัลติมิเดีย
         
  DTID241
   Cariology I    รศ.ดร.ทพญ. จินตนา ลภิรัตนกุล
-
  - Role of microbes in dental caries 2016B
  -  Pathogenesis of cariogenic bacteria
       
  DTID431
   Research Methodology
  ผศ.ดร. ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์
-
       
  DTID635
   การป้องกันโรคในช่องปากในผู้สูงอายุในชุมชน   รศ.ทพ. เรดา  เกษตรสุวรรณ
-
    การป้องกันโรคในช่องปากในผู้สูงอายุในชุมชน
       
  DTID635
   ทันตกรรมผู้สูงอายุ
  รศ. ทพญ. พจมาน  ศรีนวรัตน์
-
       
  DTID 635
  Geriatric Dentistry
  Periodontal Treatment for
  Older Adults
  อ.ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ   Periodontal Treatment for Older Adults
-
         
  DTID 635
  Geriatric dentistry
  รอยโรคในช่องปากที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยสูงอายุ   รศ.ดร.ทพญ.สุพานี ธนาคุณ   รอยโรคในช่องปากที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยสูงอายุ
-
         
  DTID 332
  Cariology II
  ภาพรังสีของฟันผุ   ผศ.ดร.ทพญ. จิรา กิติทรัพย์กาญจนา   ภาพรังสีของฟันผุ
-
         
  DTID 633     ทางเลือกการรักษาและการวางแผนการรักษา
  ทางทันตกรรมประดิษฐ์

  ผศ.ทพ.บัณฑิต  จิรจริยาเวช

  ทางเลือกการรักษาและการวางแผนการรักษา
  ทางทันตกรรมประดิษฐ์
-
         
  DTID635   การนำเสนอแผนการรักษาผู้ป่วยสูงอายุ   ผศ.พีรศุษม์  รอดอนันต์   การนำเสนอแผนการรักษาผู้ป่วยสูงอายุ
-
         
  DTID 341   Craniofacial growth and development   ผศ.ดร.ทพญ.กนกวรรณ จรูญภัทรพงษ์

 
 - ฟาริงเจียลอาร์ชและส่วนที่พัฒนามาจากฟาริงเจียลอาร์ช

 - การพัฒนาของใบหน้า

-
         
  DTID 331   Viral infection relevant to dentistry   ศ.ดร.ทพญ. สร้อยศิริ ทวีบูรณ์
  Hepattis B Virus

  HIV

  Herpes simplex virus
 
-
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

   
   
       
       
       
       
       
   


สื่อการสอนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
พัฒนาโดย หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย สำนักงานการศึกษาและวิชาการ อาคารศูนย์การเรียนรู้  ชั้น4
Copyright © Mahidol University Faculty of Dentistry 2017