สื่อการสอน ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์   l ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา
   
     
 
   
รายวิชา
หัวข้อการสอน
โดย
Document
สือมัลติมิเดีย
         
  DTMD 332
  Fundamental Periodontology   สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3 

  Etiologic factor of periodontal disease:
  The role of dental plaque  
  รศ. ดร. ทพญ. สุภาณี รัศมีมาสเมือง
-
 
  DTMD 332
  Fundamental Periodontology   สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3 
  Contributing factors of periodontal disease:
  The role of dental calculus
  รศ. ดร. ทพญ. สุภาณี รัศมีมาสเมือง
-
 

  DTMD 431
  Initial Periodontal Therapy   
  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

  Rationale of Periodontal Therapy
  รศ. ดร. ทพญ. สุภาณี รัศมีมาสเมือง
-
 
  DTMD 432
  การใช้ยารักษารอยโรคช่องปากที่พบบ่อย
  ผศ.ดร.ทพญ. วรางคณา ชิดช่วงชัย
-
       
  DTMD 431   Coronoplasty in periodontal therapy
  อ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ   Coronoplasty in periodontal therapy
-
     
  Periodontal splint   อ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ   Periodontal splint
-
       

  DTMD 531
  (Surgical Periodontal Therapy)

  การตัดเหงือกและการตกแต่งเหงือก
  (Gingivectomy and Gingivoplasty)
  รศ. เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์   Gingivectomy and Gingivoplasty
-
         
  DTMD 431   Power-driven scaler   รศ. ทพ. ยสวิมล คูผาสุข   Power-driven scaler
-
         
  DTMD 433 General Medicine II   ภาพรังสีบริเวณใบหน้าและช่องปากของโรคทั่วกายและความผิดปกติต่างๆ   ผศ.ดร.ทพญ. จิรา กิติทรัพย์กาญจนา   ภาพรังสีบริเวณใบหน้าและช่องปากของโรคทั่วกายและความผิดปกติต่างๆ
-
         
  DTMD 531  
  Surgical Periodontal Therapy
  แผ่นเนื้อเยื่อทางปริทันต์
  (The Periodontal Flap)
  รศ. เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์   แผ่นเนื้อเยื่อทางปริทันต์
  (The Periodontal Flap)
-
         
  DTMD 531 
  Surgical Periodontal Therapy
  เทคนิคการผ่าตัดเปิดแผ่นเนื้อเยื่อเพื่อรักษาร่องลึกปริทันต์
  (The Flap Technique for Pocket Therapy)
  รศ. เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์   เทคนิคการผ่าตัดเปิดแผ่นเนื้อเยื่อเพื่อรักษาร่องลึกปริทันต์
  (The Flap Technique for Pocket Therapy)
-
         
  DTMD531
  Surgical Periodontal Therapy
  Mucogingival surgical   รศ. ทพ. ยสวิมล คูผาสุข  Mucogingival surgical  
         
         
         
         
         

 

 

 

   
   
       
       
       
       
       
   


สื่อการสอนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
พัฒนาโดย หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย สำนักงานการศึกษาและวิชาการ อาคารศูนย์การเรียนรู้  ชั้น4
Copyright © Mahidol University Faculty of Dentistry 2017