สื่อการสอน ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์   l  ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
   
   
 
   
รายวิชา
หัวข้อการสอน
โดย
Document
สือมัลติมิเดีย
         
   รูปแบบการศึกษาระบบวิทยา
  ผศ.ดร.ทพญ. เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล
-
   
 
   ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมชุมชน 1 หน่วยกิต
  ผศ.ดร.ทพญ. เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล
-
   
 
   การติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
  ผศ.ดร.ทพญ. เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล
-
   
 
 
    การวัดสถานะสุขภาพ และการเกิดโรคในชุมชน
  ร.ต.อ. จงกล  โพธิ์แดง
-
   
 
  ทพทช532
   วิทยาการระบาด 1 หน่วยกิต
  ผศ.ดร.ทพญ. เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล
-
 
 
  DTCM552
   ทันตกรรมโรงเรียน 1 หน่วยกิต
  ผศ.ดร.ทพญ. เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล

  อ.ทพ. ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์
-
 
 
  DTID431
   Research Methodology
  ผศ.ดร.ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์
-
 
 
  DTCM431
   Oral Health promotion and oral health education

   (การส่งเสริมสุขภาพและทันตสุขศึกษา)
  ผศ.ดร.ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์
-
 
   
  DTCM431

   oral health promotion and oral health education

  อ.ทพญ. รักษณัณน์ การเวกปัญญาวงศ์
-
  Oral Health Promotion and Disease Prevention
       
   
  DTCM532
   Epidemiology   ผศ.ดร.ทพญ. เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล
-
  Epidemiology
       
  DTCM532
  Causations and Interpretation   ผศ.ดร.ทพญ. เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล
-
  Causations and Interpretation
       
  DTCM 431
  Health Behavior Theories   ผศ.ดร.ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์
-
   
 
  DTCM 431
  Community Participation    ผศ.ดร.ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์
-
   
 
  DTCM 431
  Oral Health Promotion and Oral Health Education : Module II.   ผศ.ดร.ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์
     
- 
Oral Health Promotion and Oral Health
Education : Module II.
     
- 
รายชื่อกลุ่มทันตสุขศึกษา
     
-
         
         
         
         
         

 

 

 

 

   
   
       
       
       
       
       
   


สื่อการสอนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
พัฒนาโดย หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย สำนักงานการศึกษาและวิชาการ อาคารศูนย์การเรียนรู้  ชั้น4
Copyright © Mahidol University Faculty of Dentistry 2017