สื่อการสอน ภาควิชาทัตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์   l  ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
   
   
 
   
รายวิชา
หัวข้อการสอน
โดย
Document
สือมัลติมิเดีย
         
  DTPD 441
  Pulp therapy in primary teeth
  อ.ผาณิต บัณฑิตสิงห์
-
   
 
  DTPD 441
  Injuries to the Anterior Teeth in Children
  อ.ผาณิต บัณฑิตสิงห์
-
   
 
  DTTD 551
  คู่มือการปฎิบัติงานในคลินิคทันตกรรมเด็ก ปีการศึกษา 2555   รศ. คัดเค้า วงษ์สวรรค์
  อ.ร.ท.หญิง สุธาสินี เกตานนท์
  อ.ชุติมา อมรพิพิธกุล
   
  DTTD 551
  คู่มือการปฎิบัติงานในคลินิคทันตกรรมเด็ก ปีการศึกษา 2558   รศ. คัดเค้า วงษ์สวรรค์
  รศ.ดร. ศิริรักษ์  นครชัย
  อ.ปนิดา  ภาวิไล
  อ.วรณัน  ประพันธ์ศิลป
  นาง ทัศนีย์  เกตุคุ้มภัย
   
 
  DTTD 551
  คู่มือการปฎิบัติงานในคลินิคทันตกรรมเด็ก ปีการศึกษา 2559   รศ. คัดเค้า วงษ์สวรรค์
  รศ.ดร. ศิริรักษ์  นครชัย
  อ.ปนิดา  ภาวิไล
  อ.วรณัน  ประพันธ์ศิลป
 นาง ทัศนีย์  เกตุคุ้มภัย
   
 
  DTTD 551
  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมเด็ก   รศ. คัดเค้า วงษ์สวรรค์
  รศ.ดร. ศิริรักษ์  นครชัย
  อ.ปนิดา  ภาวิไล
  อ.วรณัน  ประพันธ์ศิลป
  นาง ทัศนีย์  เกตุคุ้มภัย
 
   
 
-
  แบบประเมินยาชา   รศ. คัดเค้า วงษ์สวรรค์
 
 
  DTPD431
    Development and sequence eruption of tooth
    in mixed dentition

  รศ.ทพญ. ประภาศรี ริรัตนพงษ์

         
  DTPD 431   พัฒนาการและการจัดการพฤติกรรมเด็ก   อ.ทพญ.วรางคณา จิรรัตนโสภา
 
  ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการในเด็ก
 
  ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กก่อนวัยเรียน
 
 
         

 

 

 

 

 

 

   
   
       
       
       
       
       
   


สื่อการสอนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
พัฒนาโดย หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย สำนักงานการศึกษาและวิชาการ อาคารศูนย์การเรียนรู้  ชั้น4
Copyright © Mahidol University Faculty of Dentistry 2017