สื่อการสอน ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์   l ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
   
     
 
   
รายวิชา
หัวข้อการสอน
โดย
Document
สือมัลติมิเดีย
         
  DTRD 331 Radiology 1
   Dental X-ray machine
  ผศ.ดร.ทพญ. จิรา กิติทรัพย์กาญจนา
-
 
  DTRD 331 Radiology 1   Introduction to radiology and x-radiation   ผศ.ดร.ทพญ. จิรา กิติทรัพย์กาญจนา     Introduction to radiology and x-radiation
-
       
  ทพรส ๓๓๑ รังสีวิทยา ๑
  DTRD 331 Radiology I
  ภาพรังสีดิจิทัลในทางทันตกรรม
  Digital Dental Radiography
  ดร.ทพญ.สุชยา ดำรงค์ศรี   ภาพรังสีดิจิทัลในทางทันตกรรม
  Digital Dental Radiography
-
         
  ทพรส ๓๓๑ รังสีวิทยา ๑
  DTRD 331 Radiology I
  ปัจจัยที่มีผลต่อภาพรังสี
  Factors which control x-ray image
  ดร.ทพญ.สุชยา ดำรงค์ศรี   ปัจจัยที่มีผลต่อภาพรังสี
  Factors which control x-ray image
-
         

  ทพรส 331 (DTRD 331)

  Dental x-ray films

  ผศ.ดร.ทพญ.ระวีวรรณ  อารยะสันติภาพ

  Dental x-ray films
         
       
         

 

 

 

   
   
       
       
       
       
       
   


สื่อการสอนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
พัฒนาโดย หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย สำนักงานการศึกษาและวิชาการ อาคารศูนย์การเรียนรู้  ชั้น4
Copyright © Mahidol University Faculty of Dentistry 2017