สื่อการสอน ภาคจุลชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์   l  ภาคจุลชีววิทยาช่องปาก
   
   
 
   
รายวิชา
หัวข้อการสอน
โดย
Document
สือมัลติมิเดีย
         
  DTMI 242   Intestial bacteria     รศ.ดร. รัชพิน  ศรีสัจจะลักษณ์   Intestinal bacteria-56   Intestinal bacteria-56mark
         
  DTMI 242   ความสัมพันธืระหว่างจุลินทรีย์ก่อโรคและโฮสตี   รศ.ดร. รัชพิน  ศรีสัจจะลักษณ์   Host-pathogen relationship-56   Host-pathogen relationship-56mark
         
  DTMI 242   Fundamental of Medical Microbiology for
  Dental Students
  รศ.ดร.ทพญ. จินตนา ลภิรัตนกุล
-
  Bacterial genetics, growth
  Basic fungi
         
-
  การทบทวนวรรณกรรม และการประเมินวรรณกรรม   รศ.ดร. รัชพิน  ศรีสัจจะลักษณ์   การทบทวนวรรณกรรม และการประเมินวรรณกรรม
-
         
  ทพคร 431   ระเบียบวิธีการวิจัย   รศ.ดร. รัชพิน  ศรีสัจจะลักษณ์   ระเบียบวิธีการวิจัย
-
         
  DTMI 332   Innate immunity   อ.ดร. มัตสยาพรรณ พุดลา   Innate immunity
-
 
  DTMI 332   Cellular basis of immune responses   อ.ดร. มัตสยาพรรณ พุดลา   Cellular basis of immune responses
-
         
  DTMI 332   Essential Immunology in Dentistry   ผศ.ดร.พญ. พรเพ็ญ ตันติวิทยากุล
     
- 
ANTIGEN
     
- 
Autoimmunity and Autoimmune diseases
     
Mucosal immunity
     
-
         
  DTMI 332   Complement 

  อ.บุญนิตย์ ทวีบูรณ์

  Complement 
-
         
  DTMI 332 &   DTIN 307  Essential Immunology for dental students   อ.สุวรรณ  ชุณหเรืองเดช
     
- 
Antibody production
     
- 
Antigen-antibody reactions
     
B cells and Antibodies
   
Humoral lmmune Response
 
Immunity to infections
   
-
Tumor immunology
   
-
Immunomodulation
     
-
         
  DTMI 332 &
  DTIN 307
  Hypersensitivity ( ภาวะภูมิไวเกิน )   รศ.ทพ.ดร. บุญนิตย์ ทวีบูรณ์   Hypersensitivity ( ภาวะภูมิไวเกิน )
-
       
  DTMI 332 &
  DTIN 307
  Transplantation   รศ.ทพ.ดร. บุญนิตย์ ทวีบูรณ์   Transplantation
-
         
  DTMI 331   Oral Bacterial Infection 1   ศ.ดร.ทพญ. สร้อยศิริ ทวีบูรณ์   Oral Bacterial Infection 1
-
 
  DTMI 331   Oral Bacterial infection 2   ศ.ดร.ทพญ. สร้อยศิริ ทวีบูรณ์   Oral Bacterial infection 2
-
 
  DTMI 331   Oral Ecology   ศ.ดร.ทพญ. สร้อยศิริ ทวีบูรณ์   Oral Ecology
-
 
  DTMI 331   Oral Microbiology and Immunology   รศ. ดร. ทพญ. จินตนา ลภิรัตนกุล   Plaque demineralization-remineralization phenomena
  and relation to formation of calculus
-
 
  DTMI331   Oral Microbiology and Immunology   รศ. ดร. ทพญ. จินตนา ลภิรัตนกุล
     
- 
Methods of studying of oral microorganisms
     
- 
Microbial composition and metabolism of dental plaque
     
-
         
  DTMI331

  Host-oral microbial interactions in
  the oral cavity (DTMI331)

  รศ.ทพ.ดร. บุญนิตย์ ทวีบูรณ์   Host-oral microbial interactions in
  the oral cavity (DTMI331)
-
         
  DTMI331   Bacterial Systemic Infection Relevant to Dentistry   รศ.ดร. รัชพิน  ศรีสัจจะลักษณ์   Bacterial Systemic Infection Relevant to Dentistry
-
         
  DTMI331   Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care
  Settings—2003
  ศ.ดร.ทพญ. สร้อยศิริ ทวีบูรณ์   Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care
  Settings—2003
-
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

   
   
       
       
       
       
       
   


สื่อการสอนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
พัฒนาโดย หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย สำนักงานการศึกษาและวิชาการ อาคารศูนย์การเรียนรู้  ชั้น4
Copyright © Mahidol University Faculty of Dentistry 2017