การใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน

Page

แผนการสอน 1 - 6
เบาหวาน (diabetes mellitus) 7
ชนิดและสาเหตุของการเกิดเบาหวาน 8
อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยเบาหวาน 9
ประเภทของยารักษาเบาหวานที่ใช้ในปัจจุบัน 10 - 14
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและทางชีวเคมีในผู้ป่วยเบาหวานซึ่งมีผลกระทบกับการใช้ยา 15
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics) ของยาบางชนิดในผู้ป่วยเบาหวาน 16 - 20
หลักการทางเภสัชวิทยาและสิ่งที่ควรพิจารณาประกอบการสั่งยารักษาโรคทางทันตกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน 21
ความสัมพันธ์ระหว่างเบาหวานกับสุขภาพในช่องปาก 22
บทสรุป 23
คำอธิบายเพิ่มเติม 24
เอกสารอ้างอิงและค้นคว้าเพิ่มเติม 25
แบบทดสอบ 26