ภาควิชา
 
     
  โครงการสอนร่วม  
     
  ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก  
     
  ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว  
     
  ภาควิชาทันตกรรมเด็ก  
     
ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
     
  ภาควิชาทันตกรรมชุมชน  
     
  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
     
  ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา  
     
  ภาควิชาเภสัชวิทยา  
     
  ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์  
     
  ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   
   
   
   
       
       
       
       
       
   


สื่อการสอนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
พัฒนาโดย หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย สำนักงานการศึกษาและวิชาการ อาคารศูนย์การเรียนรู้  ชั้น4
Copyright © Mahidol University Faculty of Dentistry 2014