สื่อการสอน ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์   l  ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
   
   
 
  สื่อทันตสุขศึกษาสำหรับนักเรียน ตชด.   ริเริ่มจัดทำโดย   รองศาสตราจารย์ เรดา   เกษตรสุวรรณ
    จัดทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดย  หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
       

   
 
        สื่อ VDO
     
  หนังสือชุดสร้างฟันดีที่ศูนย์พัฒนาเด็ก    
 
   
 
        สื่อภาพและเสียง
     
  สื่อทันตสุขภาพศึกษาสำหรับนักเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ     

 

     

 

 

 

 
        สื่อภาพและเสียง
     
  หนังสื่อสุขภาพศึกษาช่องปากสำหรับเด็ก
ชุดฟันดีเริ่มที่บ้าน เล่มที่ 1-6
   
       

 
          สื่อภาพและเสียง
     
    หนังสื่อสุขภาพศึกษาช่องปาก
เพื่อส่งเสริมการอ่าน  สำหรับนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา
   
                

 

 

 
 
 
 
 
 
 


สื่อการสอนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
พัฒนาโดย หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย สำนักงานการศึกษาและวิชาการ อาคารศูนย์การเรียนรู้  ชั้น4
Copyright © Mahidol University Faculty of Dentistry 2014