กลับหน้าหลัก  
       
 
show here width="600" height="504"
  

เรื่อง พง พี เพื่อนรักต่างขั้ว

โดย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการการพัฒนาและผลิตสื่อทันตสุขศึกษาสำหรับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

สร้างสรรค์โดย
นักศึกษาทันตแพทย์ปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๐

นางสาว ปาลีนี ชายชัยฤกษ์
นาย จักรเทพ เผือกศิริพิบูลย์
นาย พรวิทย์ ประภาอนันตชัย
นางสาว พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร
นางสาว พิจิตรา วัชราภิชาต
นาย พีระ ฉ.โรจน์ประเสริฐ
นาย ภมรพล ภู่ตระกูล
นางสาว มณทิรา แซ่เบ๊

พัฒนาโดย รองศาสตราจารย์ เรดา เกษตรสุวรรณ