กลับหน้าหลัก  
       
 
show here width="600" height="504"
  

เรื่อง ขนมจ๋า...หมูลาก่อน

โดย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการการพัฒนาและผลิตสื่อทันตสุขศึกษาสำหรับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

สร้างสรรค์โดย
นักศึกษาทันตแพทย์ปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๐


นางสาว กัญญวรรณ รัตนมโนชัย
นางสาว เกศศจิ นาครัตน์
นาย จักรพันธุ์ สามไพบูลย์
นางสาว จิรานุช วัฒนจันทร์
นางสาว เจนศิริ ปรัชญามุนีวงศ์
นางสาว ชนัญธร ทองสกุลวงศ์
นางสาว ชนัญยา เลิศมาลาพงศ์
นางสาว ชัยพัฒน์ สุกิจจวนิช

พัฒนาโดย รองศาสตราจารย์ เรดา เกษตรสุวรรณ