กลับหน้าหลัก  
       
 
show here width="600" height="504"
  

เรื่อง แพนด้าพาตะลุยแปรงฟันตอนกลางวัน

โดย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการการพัฒนาและผลิตสื่อทันตสุขศึกษาสำหรับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

สร้างสรรค์โดย
นักศึกษาทันตแพทย์ปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๐

นาย ธนสิทธิ์ เอกอำนวย
นางสาว ธิติธร โรจน์ไพบูลย์
นางสาว ธีรนุช สูงส่งเกียรติ
นาย นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต
นางสาว นันทิกา พ้นภัย
นางสาว นิชกานต์ ปัญญากรวงศ์

พัฒนาโดย รองศาสตราจารย์ เรดา เกษตรสุวรรณ