กลับหน้าหลัก  
       
 
show here width="600" height="504"
  

เรื่อง ลาก่อน ขวดนม

โดย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการการพัฒนาและผลิตสื่อทันตสุขศึกษาสำหรับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

สร้างสรรค์โดย
นักศึกษาทันตแพทย์ปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๐

นางสาว วลัยรัตน์ ลียวัฒนานุพงศ์
นางสาว วาทิณี สุรเชษฐ์ชัยพงศ์
นางสาว วีรยา พุชรัชต์
นางสาว ศรวณะ บุษยะกนิษฐ
นางสาว ศศิภา ศรีงามพร้อม
นางสาว สาวิตศรี สู่พิภักดิ์
นางสาว นันท์พิพัฒน์ มีศรีสุข

พัฒนาโดย รองศาสตราจารย์ เรดา เกษตรสุวรรณ