ขอเชิญผู้สนใจ ขอรับทุนอุดหนุนผลิตสื่อการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2560

      ติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ตั้งแค่บัดนี้เป็นต้นไป  หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย. โทร 7636      

 

 

 
 
ทำความรู้จักกับ Dent MU Elearning
         Dent MU Elearning เป็นเว็บเพจที่หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดียจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหน้ากลาง
เชื่อมต่อไปยัง
ระบบการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาตร์ ม.มหิดล ซึ่งปัจจุบันมีหลายรูป
แบบและหลายช่องทางในการของในการเข้าถึงบทเรียนและอาจารย์ผู้สอน เช่น
     - ระบบLMS ( Moodles )
     -
บทเรียนที่เผยแพร่สำหรับบุคลทั่วไป
     - ระบบวิดิทัศน์ ( Vdo on Demand )
     - ระบบเอกสารประกอบการสอน
     - เพจของอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

      ซึ่งจะทำให้ นักศึกษา,ผู้สนใจ,ผู้เข้าใช้งานในระบบต่างๆสามรถเข้าใช้งานได้สะดวก
รวดเร็วขึ้นลดความซับซ้อนในการเข้าใช้งานแต่ละระบบที่กล่าวมา เพื่อตอบสนองการใช้
งานระบบการเรียนการสอน ของคณะ นอกจากนี้ผู้จัดทำได้รวบรวมการเชื่อมโยงไปยังการ
ใช้งานโปรแกรมต่างๆไว้สำหรับผู้สนใจอีกด้วย

       
  Browser แนะนำเพื่อการใช้งานเว็บที่สมบูรณ์

 

  firefox chrome

 

 

 
Elearning เพื่อสังคม
   จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้และเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม
   สื่อทันตสุขศึกษาสำหรับนักเรียน ตชด.
 

elearning, mahidol, dent

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ / วารสาร

    ติดต่อ ฐานข้อมูลไม่ได้